Regulamin


REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTS4JOB.PL 

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego tests4job znajdującego się pod adresem internetowym: tests4job.pl. 

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu tests4job.pl. 

Usługi świadczone w Serwisie tests4job.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

II. Słownik pojęć

Serwis - system informatyczny tests4job.pl, którego właścicielem jest firma Ideazone 

Właściciel - podmiot realizujący Projekt tests4job.pl i zarządzający Serwisem zwany w treści regulaminu Usługodawcą. 

Administrator - osoba reprezentująca Właściciela posiadająca uprawnienia w systemie do zmiany ustawień administracyjnych i zarządzania Serwisem. 

Partner krajowy - podmiot współpracujący z Właścicielem, który na podstawie zawartej z nim umowy jest odpowiedzialny za promocję Serwisu i obsługę Użytkowników w jednym z krajów, w których będzie działać Serwis (wersji krajowej). Dla niektórych wersji krajowych możliwa jest obsługa bezpośrednio przez pracowników Właściciela. 

Klient/użytkownik - osoba prywatna. 

Kandydat - jest to klient - osoba zdająca test w Serwisie. 

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik tests4job.pl może wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, dokonywać płatności, śledzić historie swoich transakcji oraz korzystać z testów dostępnych w Serwisie. 

Test - czyli narzędzie umożliwiające do sprawdzenia swoich umiejętności analitycznych, werbalnych lub logicznych. Testy nie są testami psychologicznymi. 

III. Informacje podstawowe 

Ideazone Sp. z o.o. ul. Pileckiego 67/309, 02-781 Warszawa, NIP: 524-268-98-64 

Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Przedmiotem działalności Serwisu tests4job jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży testów rekrutacyjnych. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. 

Usługodawca informuje, że Serwis tests4job.pl zawiera testy oraz opracowania na ich temat chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. A zatem wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy autora będą traktowane jako naruszenie prawa i podlegają karze w postaci grzywny lub pozbawienia wolności. 

Użytkownikiem lub Użytkownikiem niezarejestrowanym może być każda osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają osobowość prawną, która dysponuje kontem poczty elektronicznej oraz posiada możliwość dokonywania zakupów i płatności za pomocą systemów płatniczych oznaczonych przez Tests4job. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędna jest rejestracja i zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie tests4job.pl, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych. 

W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Użytkownika Serwisu tests4job.pl, podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za ewentualne poniesione wskutek takiego działania straty, jeśli takie będą miały miejsce. 

IV. Świadczenie usług 

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik otrzymuje możliwość rozwiązywania testów rekrutacyjnych. Rozwiązywanie testów jest odpłatne i możliwe po zarejestrowaniu się w Serwisie tests4job.pl przez Użytkownika.

 

1. Rejestracja 

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 

Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e- mail i stron Serwisu tests4job.pl. 

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji znajdującego się na stronie: tests4job.pl.

Przesyłając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Każda rejestracja w Serwisie tests4job.pl skutkować będzie założeniem indywidualnego konta Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym tests4job.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik otrzyma dostęp do testu. Wynik testu będzie generowany automatycznie i udostępniany w postaci niezależnego linku do podstrony z wynikami testu lub bezpośrednio na stronie internetowej, po zalogowaniu się przez Użytkownika na swoje konto w Serwisie tests4job.pl.

 

2. Konto 

Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie tests4job.pl. 

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

W przypadku stwierdzenia naruszania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo). Użytkownik może usunąć swoje konto w serwisie tests4job.pl poprzez zalogowanie na swój profil i wybranie opcji usunięcia konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

 

3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu 

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do korzystania z usług Serwisu tests4job.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, a także JavaScript i Flash. Strony internetowe Serwisu działają m.in. w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu tests4job.pl, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". 

4. Zablokowanie i usunięcie Użytkownika 

4.1. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę, po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora drogą mailową. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Usługodawcy. 

4.2. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn ze strony Usługodawcy, gdy Usługodawca uzna to za konieczne. 

5. Zamówienie 

5.1. Aby dokonać zamówienia usług elektronicznych dostępnych na stronach Serwisu Tests4job.pl niezbędna jest rejestracja Użytkownika. Dlatego zobowiązany jest on - pod groźbą odpowiedzialności karnej - do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji". 

5.2. Złożenie zamówienia w Serwisie tests4job.pl oznacza akceptację przez Użytkownika zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania zawartych w nim reguł. 

5.3. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Usługodawcę. 

5.4. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zakupu wypełniany na stronach Serwisu (przy pomocy komendy "„Zapłać”). Po wybraniu opcji płatności, użytkownik zostanie przeniesiony do portalu Paypal lub Przelewy24 w celu dokonania zapłaty. 

5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym. 

5.6. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy. 

5.7. Należy pamiętać, że zakup testów upoważnia do 30 dniowego dostępu do testów. 

6. Ceny, upusty i promocje 

6.1. Ceny poszczególnych testów są cenami brutto (czyli zawierają naliczony podatek VAT). 

6.2. Cena podana przy każdym teście jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. 

7. Płatności 

Wszystkie płatności przyjmowane będą za pośrednictwem renomowanego operatora płatności internetowych; PayPal lub przelewy24. Usługodawca akceptuje płatność wszystkimi popularnymi rodzajami kart kredytowych. 

8. Testy 

8.1. Użytkownik wypełniający test zobligowany jest w szczególnym stopniu do:a) samodzielnego wypełniania testu, czyli nie korzystania w tym celu z pomocy osób trzecich,b) nie upowszechniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Użytkownik jest jedyną osobą, która ma prawo do korzystania z testów. 

8.2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, że użytkowanie Serwisu tests4job.pl.pl i dostępnych w nim testów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Testy oraz wyniki dostarczane za pośrednictwem Serwisu tests4job.pl nie są objęte gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność. 

8.3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, z wyjątkiem: przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu tests4job.pl, zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika. 

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług. 

9.2. Reklamacje prawidłowo złożone, zawierające co najmniej oznaczenie Użytkownika (login/e-mail), przedmiot reklamacji oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, rozpatruje Usługodawca. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 

9.3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 dni od ich otrzymania od Użytkownika. W przypadku skomplikowanych spraw, wymagających dłuższego terminu dla zbadania sprawy, Usługodawca w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji poinformuje Użytkownika o przedłużonym terminie jej załatwienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

V. Dane osobowe

  1. Dane osobowe są przetwarzane w Serwisie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 
  2. Administratorem Danych  przetwarzanych w Serwisie, w zakresie wymaganym do rejestracji, utrzymania Konta i w celu utrzymania i rozwoju Serwisu niezbędnego do świadczenia przez Usługodawcę Usług, jest Właściciel tj. Ideazone Sp. z o.o. ul. Pileckiego 67 pok. 309, 02-781, Warszawa.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej „RODO” – dane osobowe są niezbędne do utrzymania kont zarejestrowanych w ramach serwisu w okresie braku świadczenia usługi odpłatnego udostępnienia testów.
  4. Dane osobowe przetwarzane w Systemie mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: partnerzy IT obsługujący funkcjonalność Serwisu, partnerzy księgowi prowadzący w ramach obowiązków prawnych księgowość na rzecz Właściciela, kontrolerzy w zakresie zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowy z RODO. Odbiorcy danych są związani umowami o przetwarzanie danych z Właścicielem uwzględniającymi zapisy wynikające z RODO w szczególności wymuszające stosowanie się do RODO. Dane osobowe są przetrzymywane w systemie do momentu w którym Klient/Użytkownik nie wyrazi chęci usunięcia konta poprzez usunięcie profilu lub bezpośredni kontakt z Administratorem Danych.
  5. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Serwisie, mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Żądania, o których mowa w ust. 5 rozpatrywane są indywidualnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania danych.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Serwisie, są uprawnione do  samodzielnego uzyskania kopii swoich danych osobowych.
  8. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do Administratora Danych (Właściciela) za pomocą poczty e-mail na adres kontakt@tests4job.pl oraz tradycyjnie na adres siedziby Właściciela wskazany w ust. 2.

 

VI. Pozostałe 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Usługodawca, jako Właściciel i Administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub naruszenia niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany. 

3. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za: skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków), szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie, korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach, niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych. 

4. Testy dostępne w Serwisie tests4job.pl opracowane zostały po to, aby przygotować się do testów rekrutacyjnych i sprawdzić swoje umiejętności. 


VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 26.06.2013 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie. 

3. Usługodawca zobowiązuje się do wskazywania daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu/ w nagłówku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie Umowy między Usługodawcą, a Użytkownikiem i w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.